Vreugdebron
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Woorden van leven!
 
 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
 
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
 
Psalm 121
 
 
 http://i30.tinypic.com/4vn7lh.jpg
 
 
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
 
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
 
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
 
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
 
Psalm 23
 
 
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw. 642
 
 
 
De wijnstok en de ranken
 
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
 
Johannes 15 : 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 


Joy
 

 

 

 

 
Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 

Het overdenken van deze gedeeltes zal je bemoedigen op moeilijke momenten:
 
Psalm 27 : bij angst.
Psalm 37 : vertrouw en gehoorzaam God.
Psalm 56 : bij geestelijke strijd.
 
Psalm 91 : Gods bescherming.
Psalm 118 : bij geestelijke strijd.
Psalm 121 : Gods beschermende betrokkenheid bij ons leven.

Psalm 139: God, jouw Maker, is altijd dichtbij je.
Jesaja 40:12-31 : Gods onvoorstelbare grootheid.
Kolossenzen 1:15-23 : de grootheid van Jezus en onze positie in Hem.

Efeziërs 6:10-20 : de geestelijke wapenrusting.
Filippenzen 4:4-6 : bij bezorgdheid.
Matteüs 6:25-34 : bij bezorgdheid.

Matteüs 4:1-11 : Gods Woord geeft de overwinning.
Marcus 4:35-41 : Jezus blijven vertrouwen in moeilijke situaties.
Jacobus 1:5-8 : bid in geloof voor wijsheid, die God graag wil geven.

2 Koningen 6:15-18 : de grootheid van God beseffen als je angstig bent.
2 Kronieken 20:1-30 : God geeft de overwinning.
1 Samuël 23:14-28 : God blijven vertrouwen als er grote nood is

Lees meer...   (3 reacties)

We hoeven geen angst te hebben, omdat we op een Almachtige God mogen vertrouwen:
 
Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand (Jesaja 41:10, NBV).

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid (d.w.z. angst) gegeven,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Timothëus 1:7, NBV).

Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd (Spreuken 29:25, NBV).

Wees niet bevreesd, geloof alleen (Lucas 8:50b NBG 51).
 
 
Lees meer...

 

Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij

Ik ben de goede herder. De goede herder geeft Zijn leven voor zijn schapen. Een herdersknecht laat de schapen in de steek zodra hij een wolf ziet aankomen. Want hij is de herder niet. De schapen zijn niet van hem. De wolf pakt er één en jaagt de andere uiteen. Zo'n herdersknecht denkt alleen aan zichzelf. Het interesseert hem niet wat er met de schapen gebeurt.

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij, zoals Ik de Vader ken en Hij Mij kent. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog meer schapen, die niet bij deze stal horen. Ik moet zorgen dat die er ook bijkomen. Zij zullen mijn stem horen en dan zal het één kudde zijn met één herder.

De Vader houdt van Mij, omdat Ik mijn leven geef en het later zal terugnemen. Niemand berooft Mij van het leven;
Ik geef het uit eigen vrije wil. Want Ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd.

Niemand kan hen van Mij af nemen

'Mijn schapen luisteren naar Mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij af nemen. Mijn Vader Die hen aan Mij gegeven heeft, is groter dan wie ook. Niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader wegroven. De Vader en Ik zijn één. Ik ben gekomen om hen die verloren gaan, te redden'.
 
Jezus
 
 
Lees meer...
 
 
 
Jezus is de Weg
de Weg , de Waarheid en het Leven
de Weg naar het Paradijs
de Weg naar het Eeuwige leven
 
Tenminste....
Als je je hart aan Hem geeft
Als je niet je eigen weg gaat
of de weg van de wereld om ons heen
 
Dan is het een belofte
dat we in Zijn paradijs mogen komen
een paradijs waar echte vrede en vreugde heerst
waar eerlijkheid is en recht
 
Maar alleen diegenen mogen daar komen
die zuiver van hart zijn.
die hun harten hebben schoongewassen
door het Bloed van Jezus Christus.
 
Door Zijn Bloed
door Zijn offer aan het Kruis
worden we schoongewassen
Dat is de keus
die een ieder van ons moet maken
 
Wat kies jij?
 
Lees meer...

Jezus Christus geeft eeuwig leven

Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden. Wij hebben nu vrede met God dank zij onze Here Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle grootse dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen.

Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest, Die Hij ons heeft gegeven. Christus is immers toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor slechte mensen gestorven.

Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks! Misschien gaat iemand nog zover dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat. Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon Zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig.

Maar daar houdt het niet mee op! Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons.

Samengevat is het zo:
Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal. De zonde was al in de wereld voordat Mozes Gods wet ontving. Maar zolang die wet er niet was, werd de zonde niemand toegerekend. Toch ontkwam in de tijd van Adam tot Mozes niemand aan de dood, ook al had men niet, zoals Adam, gezondigd door een uitdrukkelijk verbod van God te overtreden. Wat een tegenstelling tussen Adam en Christus, Die nog komen moest!

Hoe schril steekt de zonde van de mens af tegen de genade van God! Door de schuld van één mens, Adam, zijn de mensen gestorven. Maar hoog boven alles uit torent de genade van God voor alle mensen, de onverdiende gift van die ene mens Jezus Christus, Die Zijn eigen leven opofferde om tallozen van de dood te redden. Met die gift is het anders dan met de zonde van Adam. Door die ene zonde zijn velen veroordeeld. Maar door die ene gift van genade in Christus zijn velen vrijgesproken, hoewel zij het niet hadden verdiend. Door de overtreding van die ene mens kreeg de dood de wereld in zijn macht. Hoeveel meer is er door die andere mens, Jezus Christus, gebeurd! Door Zijn overvloedige genade is vrijspraak mogelijk geworden. Wie die grote gift van Hem aannemen, zullen samen met Hem leven en als koningen regeren.

Dus, zoals door die ene overtreding van Adam alle mensen werden veroordeeld, worden door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken, zodat zij kunnen leven. Zoals de ongehoorzaamheid van Adam tot gevolg had dat de mensen zondaars werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van Christus dat tallozen rechtvaardig worden verklaard.

Toen de wet van God erbij kwam om aan te tonen dat geen mens zich aan Gods geboden zou houden, namen de overtredingen toe. Maar hoe de zonde ook toenam, Gods genade nam nog veel meer toe. Eerst was de zonde oppermachtig en had de dood het laatste woord. Nu is de genade aan de macht en worden mensen vrijgesproken. Nu geeft onze Here Jezus Christus ons eeuwig leven.

Paulus van Tarsus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, in zijn brief aan Rome (hoofdstuk 5)
Bron:www.1stap.com
Lees meer...
 

Jezus, onze hulp en onze hoop.

In tijden dat wij het moeilijk hebben is Hij onze houvast.
Een strohalm waaraan wij ons vast kunnen klampen.
Een betrouwbare strohalm is Hij,
want Hij zal door alle moeite heen,
 altijd voor uitredding zorgen.
 
Hij geeft je wat je nodig hebt,
op het moment dat je het nodig hebt.
 Hij is jouw hulp. Hoop op Hem.
 
In mijn nood riep ik tot de Heer,
 Ik scheeuwde naar mijn God om hulp.
In Zijn paleis hoorde Hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.  
 
   Psalm 18:7 NBV
 
       
Jesus, the Voice of Hope:
              
 
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
 
 
 
 
IK VROEG.....
 
 
Ik vroeg God om kracht,
zodat ik zou kunnen presteren.
Ik werd zwak gemaakt,
zodat ik zou kunnen leren nederig gehoorzamen....
 
Ik vroeg om gezondheid,
zodat ik grotere dingen zou kunnen doen.
Ik kreeg gebreken,
zodat ik betere dingen kon doen......
 
Ik vroeg om rijkdom,
zodat ik gelukkig zou kunnen zijn.
Ik kreeg armoede,
zodat ik wijs zou kunnen zijn....
 
Ik vroeg om kracht,
zodat ik door mensen geprezen zou kunnen worden.
Ik kreeg zwakheid,
zodat ik de behoefte aan God zou kunnen voelen....
 
Ik vroeg om alle dingen,
zodat ik van het leven kon genieten.
Ik kreeg leven,
zodat ik van alles zou kunnen genieten......
 
 
bron: onbekend
Lees meer...   (1 reactie)
 
Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: “Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent.” Ik liet je groeien als een bloem in het veld: je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt. Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met olie. 10 Ik kleedde je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. 11 Ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, 12 ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd.    (– spreekt God, de HEER. )
 
Ezechiel 16: 6-12
 
 
 
Lees meer...
 
De Heer bepaalt het tempo van mijn werk.
Ik hoef mij niet op te jagen.
Altijd weer schenkt Hij mij een moment van stilte,
een adempauze waarin ik tot mijzelf kan komen.
Hij roept dan voor mij beelden op
die mij tot rust doen komen en mij kalmte geven.
Vaak zorgt Hij dat mij zonder inspanning iets gelukt
en ik kijk er zelf blij verrast van op
hoe vol vertrouwen ik dan kan zijn.
Ik merk het wel: mijn hart kent slechts rust
als ik aan deze Heer mijn vertrouwen schenk.

Al heb ik het veel te druk, toch is het niet nodig
dat ik mijn innerlijke vrede kwijt raak.
Elk uur en in alle dagen is Hij aanwezig
en daarom verdwijnt de dreiging uit al het andere.
Midden in de drukte van het leven
doet Hij me vaak iets ervaren dat moedgevend is.

Dan is het alsof Iemand mij een verfrissing aanbiedt
en ineens is daar die innerlijke vrede
in diepe zekerheid geborgen te zijn.
Ik voel dan dat mijn kracht toeneemt,
dat ik mijn evenwicht herwin
en ik mijn dagelijks werk weer met succes aankan.

Daarenboven is het heerlijk om te weten
dat ik wandel in het voetspoor van mijn Heer
en dat voor nu en altijd bij Hem mijn thuis is.

Lees meer...   (3 reacties)

Deze brief is voor jou ...

Ik schrijf deze brief, omdat jij de moeite waard bent.
Ik zag je gisteren nog toen je met je vrienden praatte.
Ik heb de hele dag gewacht,
 want Ik hoopte dat je ook met Mij wil praten.
Soms zie je er zo verdrietig uit, zo alleen…
Dat doet Mij pijn, want Ik weet hoe jij je voelt.
 In de tijd dat Ik op aarde was, heb Ik het moeilijker gehad als jij het
 ooit zult hebben. Tweeduizend jaar geleden heb Ik voor jou gekozen.
 Ik heb voor je gekozen omdat je belangrijk voor Mij bent.
Zo belangrijk dat Ik de prijs heb betaald voor jouw fouten en tekortkomingen, toen Ik daar aan het kruis hing tussen hemel
en aarde.
Ik was door God verlaten, zodat jij weer bij Hem kunt komen.
Ik heb Mijn leven gegeven om jou te kunnen redden.
Na drie dagen ben Ik weer opgestaan en heb Ik de dood overwonnen,
zodat jij eeuwig leven kunt krijgen.
Ik weet dat tweeduizend jaar een lange tijd is en Ik kan me goed
 voorstellen dat het moeilijk is om te geloven wat Ik voor jou heb
gedaan. Toch is het zo en dat probeer Ik je te vertellen door wat je
om je heen ziet. In de blauwe lucht en het groene gras. Dat probeer
 Ik je te vertellen als Ik je omhels met warme zonnestralen.

Roep Me … Praat alsjeblieft met Me … Vertel Me waarmee je zit.
Ik kan je echt helpen!

Als je voor Mij kiest kan Ik je fouten en tekortkomingen vergeven.
Als je voor Mij kiest, kun je eeuwig leven krijgen.
Een leven zoals het leven bedoeld is.
Neem Me aan als Koning van je hart en Ik zal je Mijn liefde geven.
Ik zal je zoveel liefde geven dat je het kan uitdelen aan anderen.
Ik zal je troosten als je verdriet hebt en je hart laten zingen
als je blij bent. Kies voor Mij.

Ik heb al voor jou gekozen.

Jouw vriend Jezus
 
Lees meer...
Categorieën
Vreugdebron!
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 
 

 

 

 

  

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bruid van Christus
 
 Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
 een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 Wat uit u opspruit,
is een lusthof van granaatappelbomen,
 met kostelijke vruchten,
 hennabloemen en nardusplanten,
 nardus en saffraan,
kalmus en kaneel,
 met allerlei wierookstruiken,
 mirre en aloë,
 met al de kostbaarste specerijen.
 Fontein der hoven,
bron van levend water,
 beken van de Libanon!
 Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind,
 doorwaai mijn hof,
opdat zijn balsemgeuren stromen!
 Mijn geliefde kome tot zijn hof
 en ete daarvan de kostelijke vrucht.
 Ik ben gekomen tot mijn hof,
 mijn zuster, bruid,
 ik plukte mijn mirre en mijn balsem,
 ik at mijn raat en mijn honing,
 ik dronk mijn wijn en mijn melk.
 Eet, vrienden, drinkt,
en wordt dronken, genoten.
 
Hooglied 4:12-16, 5:1.
  

  

 
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
 
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
 Je Hemelse Vader
 
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
http://i30.tinypic.com/4vn7lh.jpg
 
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.
 
Johannes 7:38, 39
 
 
 
Geniet van de schepping van de Here.
Alles wat Hij gemaakt heeft is goed.
 
 
 
Looft de Here, mijn ziel
Vergeet niet een van Zijn Weldaden.
 
fallslake.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Bedankt voor je bezoekje
 en veel van Gods Rijke Zegen
toegewenst!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik aan:
GodsGarden.gif Gods garden image by lifeischrist4all
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl